Sve vrste betona koje proizvodimo proizvode se koristeći iznimno kvalitetni cement proizvođača CEMEX Hrvatska d.d. (www.cemex.hr).Cement CEMEX-a Hrvatska d.d koristimo u proizvodnji betona od 1963.g. 

kamenolom    poslovni    stambena

Obavijesti:

Nagodbeno vijeće ZG07 u sastavu Anka Vukadin predsjednik vijeća te Martina Čeović i Ana Fabris  kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
Proizvodnja građevinskog materijala RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000 na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 u daljnjem tekstu Zakon) donosi

RJEŠENJE
I. Otvara se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Proizvodnja građevinskog materijala
RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000 dana 11. travnja 2013.
godine.

VišeOGLAS O POZIVANJU VJEROVNIKA RADI SKLAPANJA

PREDSTEČAJNE NAGODBE
I.Dana 11. travnja 2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Proizvodnja
građevinskog materijala RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000.

Više


 

Predmet: Predstečajni postupak društva PGM RAGUSA d.d.

Poštovani,

Ovim putem obaviještavamo vjerovnike da je društvo PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, OIB: 68907889567, zastupana po Predsjedniku Uprave, gosp. Ivanu Kralju, sa danom 28.12.2012. predali zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka.

Sve daljnje informacije u svezi postupka molimo da pratite putem objava na web stranicama FINA-e, što se sukladno članku 28 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi smatra dokazom da je dostava uredno izvršena svim sudionicima u postupku.

Ovim putem obavještavamo vjerovnike da svoje tražbine prema društvu PGM Ragusa d.d. trebaju prijaviti FINA-i u roku od 30 dana od dana kad FINA objavi oglas o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.


Predsjednik uprave PGM RAGUSA d.d.
Ivan Kralj

Više

kam 2  kam 4   stam 2

stam 3  kam 3   pos 3